Notaris Daemen

Notariskantoor Daemen, Bredaseweg 4 te 4901 KL Oosterhout.
0162-492 492 of info@notarisdaemen.nl

Op 1 juli 2003 werd Mr. H.G.M. (Bert) Daemen, toen nog net geen 40, benoemd tot notaris in Oosterhout. Hij was een van de opvolgers in het voormalige kantoor Lavalaye & Hoeks. Het kantoor was destijds nog gevestigd op de Heuvel 10 in Oosterhout. Per 1 maart 2012 is notaris Daemen met zijn kantoor verhuisd naar het pand aan de Bredaseweg 4. Dit pand is meer op maat voor een praktijk van één notaris met zes medewerkers. Lees meer >>


ondernemers

GEVAAR VOOR DE DGA: VERKORTING PUBLICATIETERMIJN JAARREKENING


Het bestuur van een BV is verplicht om binnen 5 maanden na afloop van het boekjaar de jaarrekening op te maken. Deze termijn kan door de algemene vergadering verlengd worden met 6 maanden. De jaarrekening moet vervolgens worden vastgesteld door de algemene vergadering en binnen 8 dagen na vaststelling worden gepubliceerd. In ieder geval moet de BV de jaarrekening uiterlijk 13 maanden na afloop van het boekjaar publiceren. Gebeurt dit niet, dan levert dat een strafbaar feit op. Bovendien wordt een bestuurder dan in geval van faillissement vermoed zich schuldig te hebben gemaakt aan kennelijk onbehoorlijke taakvervulling met alle consequenties van dien.

Sinds 1 oktober 2012 bepaalt de wet dat bij een BV waarvan de enig aandeelhouder tevens de enige bestuurder is – de dga – of waarvan alle aandeelhouders tevens bestuurder zijn, het opmaken en ondertekenen van de jaarrekening door de bestuurder(s) als vaststelling van de jaarrekening geldt. Dat betekent dat de jaarrekening vervolgens binnen 8 dagen gepubliceerd moet worden. Aangezien de jaarrekening zoals we zagen binnen 11 maanden opgemaakt moet zijn, zal de dga de jaarrekening over 2012 uiterlijk op 8 december 2013 gepubliceerd moeten hebben. Extra oplettendheid is dus vereist.

Een verkorting van de publicatietermijn met 2 maanden. Bedoeling van de wetgever was vereenvoudiging, minder papieren rompslomp als de bestuurder tevens enig aandeelhouder is. Onzeker is of de wetgever tevens de consequenties heeft beoogd van een economisch delict en een vermoeden van onbehoorlijk bestuur als de termijn wordt overschreden. Om de risico’s van overschrijding van de termijn te voorkomen, is het raadzaam de jaarrekening voor 8 december te publiceren. Een andere mogelijkheid is om de statuten van de BV op dit punt aan te passen. Neemt u gerust contact met ons op voor meer informatie.

Notariskantoor Daemen, Bredaseweg 4 te Oosterhout.
0162-492 492 of info@notarisdaemen.nl